Complete 2016-2017 Board Meeting Calendar

 

2016 AgendasDATE AGENDA MINUTES
6/20/2017 Agenda  
5/25/2917 Agenda  
5/18/2017 Agenda  
4/20/2017 Agenda  
3/16/2017 Agenda  
1/19/2017 Agenda  
1/13/2017 Agenda  
12/15/2016 Agenda  
12/07/2016 Agenda  
12/02/2016 Agenda  
11/17/2016 Agenda  
10/27/2016 Agenda  
10/20/2016 Agenda  
9/22/2016 Agenda  
8/18/2016 Agenda Minutes
7/14/2016 Agenda Minutes
6/23/2016 Agenda, packet Minutes
5/18/2016 Agenda Minutes
5/11/2016 Agenda Minutes
4/20/2016 Agenda Minutes
3/23/2016 Agenda Minutes
3/9/2016` Agenda Minutes
2/17/2016 Agenda Minutes
1/20/2016 Agenda Minutes


Past Agendas

Date Agenda Minutes
2/23/2011 Agenda Minutes
3/23/2011 Agenda Minutes
4/13/2011 Agenda Minutes
4/27/2011 Agenda Minutes
5/14/2011 Agenda Minutes
5/25/2011 Agenda Minutes
5/31/2011 Agenda Minutes
6/22/2011 Agenda Minutes
7/27/2011 Agenda Minutes
8/24/2011 Agenda Minutes
9/28/2011 Agenda Minutes
11/02/2011 Agenda Minutes
11/16/2011 Agenda Minutes
12/07/2011 Agenda Minutes
1/24/2012 Agenda Minutes
2/29/2012 Agenda Minutes
3/21/2012 Agenda Minutes
3/28/2012 Agenda Minutes
4/25/2012 Agenda Minutes
5/09/2012 Agenda Minutes
5/23/2012 Agenda Minutes
6/13/2012 Agenda Minutes
6/21/2012 Agenda Minutes
7/25/2012 Agenda Minutes
9/12/2012 Agenda Minutes
10/10/2012 Agenda, Packet Minutes
11/14/2012 Agenda Minutes
12/12/2012 Agenda, Packet Minutes
1/23/2013 Agenda Minutes
2/27/2013 Agenda Minutes
3/20/2013 Agenda Minutes
4/24/2013 Agenda Minutes
5/22/2013 Agenda Minutes
6/12/2013 Agenda Minutes
6/17/2013 Agenda Minutes
8/14/2013 Agenda Minutes
9/4/2013 Agenda Minutes
10/23/2013 Agenda Minutes
11/20/2013 Agenda Minutes
12/18/2013 Agenda Minutes
1/29/2014 Agenda Minutes
2/26/2014 Agenda Minutes
3/19/2014 Agenda Minutes
4/30/2014 Agenda Minutes
5/29/2014 Agenda Minutes
6/18/2014 Agenda Minutes
7/02/2014 Agenda Minutes
7/09/2014 Agenda Minutes
9/17/2014 Agenda Minutes
10/16/2014 Agenda Minutes
11/05/2014 Agenda Minutes
12/9/2014 Agenda Minutes
12/11/2014 Agenda Minutes
1/13/2015 Agenda Minutes
2/3/2015 Agenda Minutes
3/3/2015 Agenda Minutes
4/15/2015 Agenda Minutes
5/06/2015 Agenda Minutes
6/24/2015 Agenda Minutes
7/15/2015 Agenda, Packet Minutes
8/26/2015 Agenda Minutes
9/16/2015 Agenda Minutes
10/14/2015 Agenda Minutes
11/18/2015 Agenda Minutes
12/09/2015 Agenda Minutes